- Liaison, ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านคัดเลือก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนและออสเตรเลีย

       เมื่อวันที่ 19 และ 22 กรกฎาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (University Brunei Darussalam) และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก (James Cook University) ดังนี้

       1. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลประสานงานและแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไน (University Brunei Darussalam) ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม – 10 พฤศจิกายน 2562 

            1.1) นายณัฐศาสตร์  แดนโคกสูง

            1.2) นางสาวดลภัค สุขเกษม

            1.3) นางสาวธัญสิริ เจ็กแตงพะเนา

            1.4) นายนลธวัช พลวิเศษ

            1.5) นางสาว ปฏิมาภรณ์ ช่อผกา

            1.6) นายเพิ่มลาภ โพธิ์หล้า

            1.7) นายศตวรรษ ปิฉิมพลี

            1.8) นางสาวสุริวรรณ อิสริยวงศ์ปรีดี

       2. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลประสานงานและแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศออสเตรเลีย (James Cook University) ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน – 29 พฤศจิกายน 2562 

            2.1) นางสาวนิธิพร แหววกระโทก

            2.2) นางสาวพลอยพรรณ ตาแสง

            2.3) นายวุฒิพงศ์ อ่างสี

       ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวและเข้าประชุมพร้อมกันในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2