- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชมุ่งพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดอบรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู

       วันที่ 4 มิถุนายน 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาครู โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานกำหนดการโครงการ ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31 ชั้น 8) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

       การดำเนินโครงการได้จัดอบรมภาษาอังกฤษในรูปแบบค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 1,107 คน โดยแบ่งการอบรม ออกเป็น 6 รุ่น ทำกิจกรรมรุ่น ละ 2 วัน โดยจะเน้นการสื่อสารผ่านกิจกรรมสันทนาการ ในระหว่างวันที่ 4 – 20 มิถุนายน 2562 การดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ได้เชิญทีมวิทยากรจากดรากอนฟลายอิงลิชแคมป์ (Dragonfly English Camp) ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการจัดค่ายภาษาอังกฤษมายาวนาน

       ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาครูมีความกล้าและคุ้นเคยที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษ และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสอนในอนาคตต่อไป