- ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหารราชภัฏโคราช เข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย ผูเอ่อร์ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

       คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เดินทางเข้าร่วมงานประชุมวิชาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ ในงาน The 2019 Lanchang-Mekong Regional Education Cooperation (PU’ER) Forum ระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยผูเอ่อร์ (PU’ER University) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยผูเอ่อร์ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (Rajabhat University Network, RUN) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษาในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงร่วมกัน