- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านการวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

RESEARCH EXCHANGE/ LABORATORY INTERNSHIP PROGRAM AY2019/2020 (รอบ 4) 

AT SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SIT)

       ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านการวิจัย  ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น (SIT) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 สัปดาห์ – 1 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภททุน

  1. Sandwich Program: ลงทะเบียนเรียน (ปี 3) ที่ SIT 1-2 ภาคเรียน
  2. Research Exchange/Laboratory Internship Program: ทำ Project วิจัย (ฝึกงาน/สหกิจศึกษา) ที่ SIT นาน 2 สัปดาห์-1 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 – 4 หรือระดับปริญญาโท – เอก โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป
  • เป็นนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นระดับดี
  • นักศึกษาต้องมีหัวข้อวิจัยและแผนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ SIT โดยสามารถค้นหาหัวข้อวิจัยจาก Link ดังนี้ https://shibaura.pure.elsevier.com/

การสนับสนุนจากสถาบันเทคโนโลยี Shibaura

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสขอรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นดังนี้

  • ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 40,000 เยน (ได้รับในวันปฐมนิเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น)
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายเดือน เดือนละ 40,000 เยน (สำหรับผู้ที่สมัครโครงการ ระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือน เป็นต้นไป)

***นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีทุนส่วนตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 20,000 บาท สำหรับชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ประกันการเดินทาง และค่าตรวจสุขภาพ***

ขั้นตอนการสมัคร

  1. >>ศึกษาข้อมูลโครงการที่นี่<<
  2. นักศึกษาที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ และวางแผนจะเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ณ ประเทศญี่ปุ่น (SIT) ในเดือนมกราคม/กุมภาพันธ์/มีนาคม 2563  ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ขั้นตอนที่ 1 ให้แจ้งรายชื่อและส่ง Research Proposal ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของทาง SIT พร้อมระบุชื่อของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อวิจัย พร้อมให้อาจารย์ลงนามใน Proposal (ความยาว 1 – 2 หน้า กระดาษ A4) พร้อมกันนี้ให้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาของ SIT จากหัวข้อที่นักศึกษาสนใจและสอดคล้องกับงานวิจัยของนักศึกษา 3 รายชื่อ โดยส่งเอกสารที่กองวิเทศสัมพันธ์ ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ภายในเวลา 16:00 น. (กองวิเทศสัมพันธ์ จะเป็นผู้รวบรวมและเสนอชื่อนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการให้กับทาง SIT ต่อไป)ขั้นตอนที่ 2 หลังจากส่ง Research Proposal ให้กองวิเทศสัมพันธ์แล้ว ให้นักศึกษาอ่านวิธีการสมัคร How to apply for SIT mobility program  ให้เข้าใจก่อน จึงกรอกใบสมัครผ่าน online application  form ตามขั้นตอน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร (upload scanned file)ขั้นตอนที่ 3 SIT จะแจ้งผลการตอบรับการเข้าร่วมโครงการและดำเนินการกำหนดวันสอบสัมภาษณ์มายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายหลังจากส่งใบสมัคร ประมาณ 1 เดือน

   หากนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของตนเอง สามารถศึกษาระยะเวลาการเปิดรับสมัครและส่งใบสมัคร ดังนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวดลยา เพ็ชรดี (พี่ปุ้ม) และยื่นแผนการวิจัยได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 โทร.044-009-009 (เบอร์ติดต่อภายใน 1547)