- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาครูราชภัฏโคราช เติมเต็มศักยภาพกับค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

       วันที่ 20 มิถุนายน 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 คณะครุศาสตร์ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ กล่าวปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสุวัจน์   ลิปตพัลลภ 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31 ชั้น 8) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการอบรมตั้งแต่วันที่ 4 – 20 มิถุนายน 2562 มีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2 ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 1,107 คน