- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาบรูไน รับฟังโอวาทและนำเสนอประสบการณ์แลกเปลี่ยน ก่อนเดินทางกลับ

     วันที่ 19 เมษายน 2562 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 5 คน เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เพื่อแสดงความขอบคุณและรับฟังโอวาทจากรักษาราชการแทนอธิการบดี

     หลังจากนั้นในช่วงบ่าย นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนและนักศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา นำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม โดยในช่วงตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม ถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนได้ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ  โดยมี ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ  ณ ห้องประชุมพนมวัน อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2 ก่อนที่จะเดินทางกลับในวันที่ 22 เมษายน 2562