- Scholarships Aboard, Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านการวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

RESEARCH EXCHANGE/ LABORATORY INTERNSHIP PROGRAM AY2019/2020

AT SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SIT)

       ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านการวิจัย  ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น (SIT) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 สัปดาห์ – 1 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภททุน

 1. Sandwich Program: ลงทะเบียนเรียน (ปี 3) ที่ SIT 1-2 ภาคเรียน
 2. Research Exchange/Laboratory Internship Program: ทำ Project วิจัย (ฝึกงาน/สหกิจศึกษา) ที่ SIT นาน 2 สัปดาห์-1 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 – 4 หรือระดับปริญญาโท – เอก โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป
 • เป็นนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นระดับดี
 • นักศึกษาต้องมีหัวข้อวิจัยและแผนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ SIT โดยสามารถค้นหาหัวข้อวิจัยจาก Link ดังนี้ https://shibaura.pure.elsevier.com/

การสนับสนุนจากสถาบันเทคโนโลยี Shibaura

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสขอรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นดังนี้

 • ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 40,000 เยน (ได้รับในวันปฐมนิเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น)
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายเดือน เดือนละ 40,000 เยน (สำหรับผู้ที่สมัครโครงการ ระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือน เป็นต้นไป)

***นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีทุนส่วนตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 20,000 บาท สำหรับชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ประกันการเดินทาง และค่าตรวจสุขภาพ***

ขั้นตอนการสมัคร

 1. สอบถามรายละเอียดจากกองวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 2. >>ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่<< 
 3. กรอกรายละเอียดในใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ และส่งให้กองเทศสัมพันธ์ตามกำหนดระยะเวลาการรับสมัคร (กองวิเทศสัมพันธ์จะรวบรวมและจัดส่งเอกสารการสมัครของนักศึกษาผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ  **เนื่องจาก Application Form มีการเปลี่ยนแปลง ทาง SIT จะมีประกาศแจ้งให้ทราบช่วงต้นเดือนเมษายน  2562**)
 4. สถาบันเทคโนโลยี Shibaura จะแจ้งผลการตอบรับการเข้าร่วมโครงการและดำเนินการกำหนดวันสอบสัมภาษณ์มายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายหลังจากส่งใบสมัคร ประมาณ 1 เดือน

   หากนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของตนเอง สามารถศึกษาระยะเวลาการเปิดรับสมัครและส่งใบสมัคร ดังนี้

** นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการและวางแผนจะเดินทางไปแลกเปลี่ยน เดือนกันยายน/ตุลาคม/พฤศจิกายน/ธันวาคม 2562 จะต้องกรอกและส่ง File ใบสมัคร พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการสมัครมาให้เรียบร้อย ที่กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2562 เพื่อที่จะจัดส่งใบสมัครและเอกสารให้ทาง SIT ต่อไป **

** นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการและวางแผนจะเดินทางไปแลกเปลี่ยน เดือนมกราคม/กุมภาพันธ์/มีนาคม 2563 จะต้องกรอกและส่ง File ใบสมัคร พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการสมัครมาให้เรียบร้อย ที่กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เพื่อที่จะจัดส่งใบสมัครและเอกสารให้ทาง SIT ต่อไป **

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวดลยา เพ็ชรดี (พี่ปุ้ม) และยื่นแผนการวิจัยได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 โทร.044-009-009 (เบอร์ติดต่อภายใน 1547)