- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

ยุวทูตราชภัฏโคราชเดินทางฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่

       เมื่อระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10 (NRRU Young Ambassadors 2019) โดยเป็นการดำเนินกิจกรรมฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่ให้กับนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 53 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษายุวทูตได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร มิวเซียมสยามพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

       ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวจะมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านความสามารถในการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การต้อนรับแขกผู้มาเยือน การแนะนำมหาวิทยาลัยแก่ผู้มาเยือน รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานและแปลภาษาให้กับกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติต่อไป