- Liaison, NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 10 และล่ามประสานงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2019 (KIAC 2019)

       ตามที่ กองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10 “NRRU Young Ambassadors 2019” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านความสามารถในการเป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การต้อนรับแขกผู้มาเยือน การแนะนำมหาวิทยาลัยแก่ผู้มาเยือน การเป็นผู้ประสานงานและแปลภาษาให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิเช่น ล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ การแข่งขันวอลเลย์บอลนานาชาติ การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานฯ เป็นต้น ซึ่งได้จัดอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 21 ธันวาคม 2561 และฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2562 ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

       มหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 10 ดังนี้

1 นางสาวกัญชพร อโหสิประชา 19 นางสาวภัณฑิรา สนิทบุญ
2 นางสาวเกวลิน นวลศรี 20 นางสาววรรณวิภา คำสระ
3 นางสาวจิดาภา ภิญโญทรัพย์ 21 นางสาววิมล สิทธิประภา
4 นางสาวเจวรินทร์ พลทามูล 22 นางสาวสายธาร ปราบคนชั่ว
5 นางสาวชญานิศ หวังภูกลาง 23 นางสาวสุนิฐชา กฤษณสุวรรณ
6 นางสาวชนิดาภา ปราณีตพลกรัง 24 นางสาวสุริวรรณ อิสริยวงศ์ปรีดี
7 นางสาวณัฐนันท์ ทองอ่อน 25 นางสาวเสาวลักษณ์ ทองเพ็ชร
8 นางสาวดลภัค สุขเกษม 26 นาวสาวอภิชญา โพนศรี
9 นางสาวธราทิพย์ เกตชัยภูมิ 27 นายณัฐศาสตร์ แดนโคกสูง
10 นางสาวธัญญลักษณ์ ศิริพันธุ์ 28 นายนลธวัช พลวิเศษ
11 นางสาวธันย์ชนก อามาตย์ 29 นายนิธิกุล ศิลาวงศ์
12 นางสาวนิธิพร แหววกระโทก 30 นายปวริศ เต็งวัฒนา
13 นางสาวปฏิมาภรณ์ ช่อผกา 31 นายเพิ่มลาภ โพธิ์หล้า
14 นางสาวปิยธิดา รัตนโกสุมภ์ 32 นายภูริ นิเรียงรัมย์
15 นางสาวพรภิมล เพ็งไธสง 33 นายศตวรรษ ปิฉิมพลี
16 นางสาวพลอยพรรณ ตาแสง 34 นายสหัสวรรษ คลอยกิ่ง
17 นางสาวพัชริดา เที่ยงกลาง 35 นายเอกฉัตร กาณารักษ์
18 นางสาวภควดี ธงน้อย

       พร้อมกันนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2019 (Korat International Art and Culture Festival 2019) ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ

ประเทศ / รายชื่อนักศึกษา คณะ

หลักสูตร

1

ประเทศบังกลาเทศ (BANGLADESH)
1. นางสาวเมลริษา เครย์ ปาร์คเกอร์

2. นางสาวธัญสิริ เจ็กแตงพระเนา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

2

ประเทศภูฏาน (BHUTAN)
1. นายจักรกฤษณ์ รากจันทึก

2. นางสาวธันย์ชนก อามาตย์

ครุศาสตร์

ครุศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ภาษาอังกฤษ

3

สาธารณรัฐเบอร์ยาเทีย (Buryatia)
1. นางสาวศุภรัตน์  อุเทนสุต

2. นางสาวพัชริดา เที่ยงกลาง

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ครุศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

4

ประเทศกานา (Ghana)
1. นายโอฬาร เชื่อมจันทึก

2. นายอาทิตย์  กล้าหาญ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

5

ประเทศอินเดีย (India)
1. นายพงศ์เทพ  หอมจันทร์เจือ

2. นางสาวอาภัสรา มิ่งขวัญ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

6

ประเทศอินโดนิเซีย (Indonesia)
1. นายอุกฤษฏ์  พละมาตย์

2. นางสาวกัญชพร อโหสิประชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

7

ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
1. นายวุฒิพงศ์ อ่างสี

2. นางสาวพลอยพรรณ  ตาแสง

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

8

ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)
1. นายผไท  จิตเบญจธรรม

2. นายปวริศ  เต็งวัฒนา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ครุศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

9

ประเทศศรีลังกา (Sri lanka)
1. นางสาวประภัสสร จาบสันเทียะ

2. นางสาวปฏิมาภรณ์ ช่อผกา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

10

Backstage
1. นางสาวธัญญลักษณ์ ศิริพันธุ์

2. นายนิธิกุล ศิลาวงศ์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ

** รายชื่อสำรอง **
1. นางสาวพรภิมล เพ็งไธสง

2. นางสาวเกวลิน นวลศรี

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

*** นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว กองวิเทศสัมพันธ์จะประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งนัดหมายการประชุมในครั้งต่อไป ***