- ข่าวกิจกรรม

บุคลากรราชภัฏโคราชเยือนกัมพูชา สอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2562

       เมื่อวันที่ 24 – 28 มกราคม 2562 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยประธานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งหมดจำนวน 4 คน เดินทางไปดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับความสนใจจากนักเรียนชาวกัมพูชาเป็นจำนวนมาก