- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน และนักศึกษาแลกเปลี่ยน SEA-Teacher รับฟังโอวาทจากรองอธิการบดี

       วันที่ 16 มกราคม 2562 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.แวววลี แววฉิมพลี ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD)นการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 5 คน และนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) จำนวน 3 คน เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 1 คน และประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 2 คน เข้าพบ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เพื่อแนะนำตัวเองและรับฟังโอวาทจากรองอธิการบดี

       โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนจะดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562 เป็นระยะเวลา 4 เดือน และนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) จะฝึกประสบการณ์ ณ สถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562