- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

อบรมเข้มพร้อมปฏิบัติจริง นักศึกษายุวทูต ราชภัฏโคราช 2019

       เมื่อวันที่ 11 – 21 ธันวาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10 (NRRU Young Ambassadors 2019) โดยได้จัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ การอบรมเทคนิคการทำหน้าที่ผู้แปลภาษาและเทคนิคการนำเสนอข้อมูล การจัดกิจกรรมภาคปฏิบัตินอกสถานที่เพื่อบรรยายข้อมูลจังหวัดนครราชสีมาในสถานที่สำคัญต่างๆ โดยมีอาจารย์พิศิษฐ์ พวงมลิวัลย์ เป็นวิทยากรให้ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลประเทศไทย ประวัติศาสตร์ไทย ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ข้อมูลวัดศาลาลอย ข้อมูลชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ข้อมูลมหาวิทยาลัย ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ข้อมูลศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และข้อมูลเรือนโคราช ซึ่งเป็นการบรรยายโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด และอบรมการใช้โปรแกรมตัดต่อ Edit Clip Video ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

       ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์จะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 8 มกราคม 2562 ทางเว็บไซต์และเว็บเพจ Facebook ของกองวิเทศสัมพันธ์