- Liaison, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาบรูไน นำเสนอประสบการณ์แลกเปลี่ยน ก่อนเดินทางกลับ

       วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 6 คน และนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา นำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม

       ในช่วงตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนได้ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน โดยมี อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ  ณ ห้องประชุมกัลยาณเวทย์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 3 ก่อนที่จะเดินทางกลับในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561