- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

       เมื่อวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ณ เบลล์วิลล่ารีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ดร. โกสินทร์ ชำนาญพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นวิทยากรให้การอบรม และมีบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์จำนวน 9 คน เข้าร่วมอบรม การดำเนินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น