- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนแสดงความขอบคุณก่อนเดินทางกลับ

   

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไนเข้าพบ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ณ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว เพื่อแสดงความขอบคุณและมอบของที่ระลึก ก่อนที่จะเดินทางกลับ