- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาบรูไน นำเสนอประสบการณ์แลกเปลี่ยน ก่อนเดินทางกลับ

 

     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti of Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 3 คน และนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษานำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตลอดระยะเวลา 4 เดือน โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์จากสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ ณ ห้องประชุมกัลยาณเวทย์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ก่อนที่จะเดินทางกลับในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560