- Scholarships Aboard, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มรนม .และ RUPP

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ Royal University of Phnom Penh ราชอาณาจักรกัมพูชา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการแลกเปลี่ยน2015

ประกาศทุนอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยน2015

CCF02112558_00000

CCF02112558_00001

CCF02112558_00002