- James Cook University, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

รับสมัครนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษา และร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุกจำนวน 20 คน

Time to Aus_2

รับสมัครนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษา จำนวน 20 คน เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย ในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2558 และมีโอกาสร่วมเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ มหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นเวลา 5 วัน

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2. นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครผู้แปลภาษาต้องเข้ารับการอบรมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2558 ( สำหรับนักศึกษาที่เคยผ่านการอบรมโครงการยุวฑูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแล้ว ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการอบรมในครั้งนี้อีก )

3. ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2558

สิทธิพิเศษ

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาที่ได้คะแนนสูงสุดจำนวน 1 คน จะได้รับการพิจารณาให้เป็นตัวแทนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังมหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อทำกิจกรรมสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก รวมทั้งร่วมกิจกรรมอื่นๆ เป็นเวลา 5 วันโดยได้รับทุนสนับสนุนในการเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยเจมส์คุก

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัคร (นักศึกษาสามารถรับใบสมัครได้ด้วยตนเองที่กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว )

2. รูปถ่ายในชุดนักศึกษาขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ฉบับ

ระยะเวลาการรับสมัคร

นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ) ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 เมษายน 2558 ตามวันและเวลาราชการ

การคัดเลือก

ผู้สมัครจะต้องทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ดังนี้

1. สอบ Prepared speech หัวข้อ “Benefits of participating in the exchange project to myself and NRRU” โดยใช้เวลา 5 – 7 นาที

2. สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การให้คะแนน

การสอบ Prepared speech มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

1. ความถูกต้องของภาษา 10 คะแนน

2. การเรียบเรียงเนื้อหา 5 คะแนน

3. เนื้อหาสาระ 5 คะแนน

4. ทักษะการนำเสนอได้แก่ ภาษาท่าทางและการบริหารเวลา 5 คะแนน

การสอบสัมภาษณ์ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

1. ทักษะทางภาษา 10 คะแนน

2. บุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อความหมาย 5 คะแนน

3. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 5 คะแนน

4. ทัศนคติและแนวคิด 5 คะแนน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครผู้แปลภาษาและเป็นตัวแทนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจะประกาศในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ทาง www.nrru.ac.th

หมายเหตุ

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการอบรมในโครงการยุวฑูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในวันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2558 หากไม่เข้าอบรมจะถูกตัดสิทธิ์การเป็นอาสาสมัครผู้แปลภาษา

ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังมหาวิทยาลัยเจมส์คุกเครือรัฐออสเตรเลียต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2558 หากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดด้วยตนเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว หรือ โทร. 044 009009 ต่อ 1548 ในวันและเวลาราชการ