- Scholarships Aboard, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมศึกษาอาเซียน ครั้งที่14

กระทรวง ศึกษาธิการ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “One ASEAN: Sharing Dreams, Building our Future” ระหว่างวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเชิญชวนนักเรียน และอาจารย์ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการคัดเลือกไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 319 วังจันทรเกษม อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
หรือ e-mail ที่ unit.regional@yahoo.com ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เพื่อคณะกรรมการจะได้พิจารณาคัดเลือกต่อไป (กำหนดวันสอบสัมภาษณ์จะแจ้งในภายหลัง)
หมายเหตุ
1. คณะกรรมการจะพิจารณาเอกสารการรับสมัครสำหรับผู้ส่งไปรษณีย์ (โดยทาง EMS) ประทับตรา
ไม่เกินวันที่ 21 ตุลาคม 2557 หรือส่ง e-mail ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ไม่เกินเวลา 17.00 น.
2. ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. คำตัดสินของคณะกรรมการการคัดเลือก ถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารในการสมัคร
1. ระเบียบการรับสมัคร Click..
2. ใบสมัครนักเรียน Click..
3. ใบสมัครอาจารย์ Click..