- Scholarships Aboard

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ประกาศรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2557

Sahakorn 018

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ชุดที่ 57 เมื่อคราวประชุมครั้งที่
4/2557 (กรณีพิเศษ) วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีมติให้ประกาศรับสมัครนักเรียน ที่เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เพื่อขอรับทุนและสอบคัดเลือกทุนเรียนดี ประจำปี 2557 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนครราชสีมา จำกัด ว่าด้วยทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2552 ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2552 ดังรายละเอียดและหลักเกณฑ์ ดังนี้


1. การจัดสรรจำนวนเงินทุนและการจ่ายเงินทุน กำหนด ดังนี้
1.1 ทุนเพื่อช่วยเหลือบุตรสมาชิก ในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หรือเทียบเท่า
และระดับอุดมศึกษา ปี ที่ 1 กำหนดจ่ายตามงบประมาณประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ
1.2 ทุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ทุนละ 10,000 บาทต่อปี จำนวน 4 ทุน
กำหนดจ่ายภาคเรียนละ 5,000 บาท จนครบหลักสูตรนั้น ๆ หรือออกกลางคันอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีนี้ไม่มีผลย้อนหลัง
โดยจัดสรรทุนตามสัดส่วนของผู้สมัครสอบในแต่ละปี แบ่งทุนออกเป็น 2 สายวิชา ดังนี้
(1) สายวิทยาศาสตร์
(2) สายศิลปศาสตร์ หรือสายอาชีพ
2. คุณสมบัติของบุตรสมาชิกที่มีสิทธิขอรับทุน
2.1 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างรับทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องใด
2.2 ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนการศึกษาระดับนั้นมาก่อน
2.3 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หรือเทียบเท่า
2.4 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หรือเทียบเท่า
2.5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาปี ที่ 1 หรือเทียบเท่า
3. การรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึง วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557 สมาชิกที่
สังกัดหน่วยอำเภอใด ให้ส่งใบสมัคร ได้ที่กรรมการหรือผู้ช่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ประจำเขตพื้นที่อำเภอนั้น หรือที่
ฝ่ายบริหารสำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
4. หลักฐานในการสมัคร
4.1 ใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ฯ กำหนด
4.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก
4.3 รูปถ่ายของผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4.4 ใบรับรองของสถานศึกษาปัจจุบันที่แสดงกำลังเรียนอยู่ในระดับชั้น
– ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หรือเทียบเท่า
– ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หรือเทียบเท่า
– ระดับอุดมศึกษาปี ที่ 1 หรือเทียบเท่า (ส่งเอกสารภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2557)
4.5 ผู้ที่สมัครสอบทุนเรียนดีในระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ต้องมีหลักฐานแสดงการจบ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือเทียบเท่า และต้องสมัครสอบตามสายที่สำเร็จการศึกษานั้น
4.6 สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของบิดา/มารดาที่เป็นสมาชิก
5. วันสอบคัดเลือกและประกาศผลการสอบ
สหกรณ์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนระดับอุดมศึกษาประเภทต่อเนื่อง
ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กำหนดสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
เวลา 09.00 – 12.00 น. และประกาศผลในเวลา 16.00 น.
กรณีผู้สอบคัดเลือกทุนเรียนดีระดับอุดมศึกษาต่อเนื่องที่สอบไม่ได้ สหกรณ์ฯ จะจ่ายค่าพาหนะให้
ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ
6. วิชาที่สอบ, คะแนนและเกณฑ์การตัดสิน สำหรับทุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง
– ภาษาไทย 20 คะแนน – วิทยาศาสตร์ 20 คะแนน
– คณิตศาสตร์ 20 คะแนน – ภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
– สังคมศึกษา 20 คะแนน – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ 20 คะแนน
คะแนนรวม 120 คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน ถ้าคะแนนเท่ากันให้ใช้วิชาภาษาไทยชี้ขาด ถ้ายังเท่ากันอีกให้ใช้วิชาคณิตศาสตร์ สังคม
ศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ ที่สอบในลำดับถัดไปชี้ขาด
7. สถานที่สอบสำหรับทุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เลขที่ 669 หมู่ 5 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
8. การติดต่อขอรับทุน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัดจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่บุตรได้ยื่นใบสมัคร
ขอรับทุนไว้กับสหกรณ์ฯ ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ยกเว้นทุนระดับอุดมศึกษาและทุน
เรียนดีระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ให้ติดต่อขอรับภายในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด โทร. (044) 278222, 278333 ต่อ 114, 115 หรือhttp://www.korattsc.com/main.php

ดาว์นโหลดใบสมัคร

* ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

http://www.korattsc.com/pdf/schola_app57_1.pdf

 * ใบสมัครสอบคัดเลือกทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก(สอบคัดเลือก) 

http://www.korattsc.com/pdf/schola_app57_2.pdf