สรุปเล่มผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

     1. โครงการโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร (NRRU Toastmasters Club)

     2. โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 9

     3. โครงการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
กิจกรรม การแลกเปลี่ยนอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่การสอนภาษาไทย ณ Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจำปีการศึกษา 2/2561

     4. โครงการนานาชาติสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติประจำปีการศึกษา 2561

     5. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ เรื่อง การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562