- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุน AKEC Fund ประจำปี 2565

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี แจ้งการเปิดรับสมัครทุน โครงการภายใต้กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-Korea Economic Cooperation Fund: AKEC Fund) ประจำปี 2565 โดยโครงการที่จะขอรับทุนจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้        1. มีขอบเขตโครงการที่สอดคล้องกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างน้อย 1 สาขา ใน 19…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักเรียนทุนฯ ชาวกัมพูชา เข้ารับฟังโอวาทจากผู้บริหาร ก่อนเดินทางกลับ

       วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักเรียนทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 จากสาขาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 2 คน เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ชาวญี่ปุ่น เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่การสอน ที่ราชภัฏโคราช

       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ยินดีต้อนรับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น คือ Ms.Iori Yoneda (อิโอะริ โยะเนะดะ) มาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์สอนในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งได้เดินทางถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 โดยมีบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ได้ให้การดูแลต้อนรับ

- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

ราชภัฏโคราชเข้าร่วมประชุมกับราชภัฏทั้ง 38 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่างประเทศ

       วันที่ 26 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลอินเดีย India Science and Research Fellowship (ISRF) 2021-2022

       ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีย India Science and Research Fellowship (ISRF) 2021-2022 สำหรับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาไทยที่ศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์ เพื่อไปทำวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานวิจัยในประเทศอินเดีย เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน จำนวน…

Read More

ปิดโหมดสีเทา