- Uncategorized

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการ Global Project Learning (gPBL 2019)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการ Global Project Learning (gPBL 2019) นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะถูกเสนอรายชื่อให้ทางสถาบันเทคโนโลยี Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกอีกครั้ง และทางกองวิเทศสัมพันธ์จะประกาศแจ้งผลผู้ผ่านคัดเลือกจาก SIT ให้ทราบต่อไป

- ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ราชภัฏโคราชเดินทางไปปฏิบัติการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน

     วันที่ 24 สิงหาคม 2562 อาจารย์ไพโรจน์ พุทธโอวาท อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางไปปฏิบัติการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน ณ Yuxi Normal Universiry (YXNU) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2562…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ราชภัฏโคราชพร้อมเดินทางสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน

     วันที่ 21 สิงหาคม 2562 อาจารย์ไพโรจน์ พุทธโอวาท อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าพบอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เพื่อรับฟังโอวาทก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่การสอนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ Yuxi Normal University (YXNU)…

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทย

     นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 8 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมร่วมกัน และเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยจากการปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาและจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การเรียนภาษาไทยเบื้องต้น การทำอาหารไทย การรำไทย เข้าร่วมชมรม NRRU…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

โครงการนานาชาติสัมพันธ์ นักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562

     วันที่ 17 สิงหาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรมนานาชาติสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 110 คน ประกอบด้วยนักศึกษาชาวกัมพูชา จีน ญี่ปุ่น ไทย บรูไน และลาว นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติ…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน!!!! รับสมัครนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานในงานมหกรรมภูมิปัญญาสุขภาพอาเซียน ณ ภูมิภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2562

     รับสมัครนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน จำนวน 10 คน ในงานมหกรรมภูมิปัญญาสุขภาพอาเซียน  ณ ภูมิภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ถึงน้องๆ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ที่มีความต้องการพัฒนาตัวเอง โอกาสดีๆ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ราชภัฏโคราชมุ่งพัฒนาความเป็นสากล ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน รุ่นที่ 7

       วันที่ 6 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 8 คน ซึ่งได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยมีอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

       วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yamanashi Prefectural University (YPU) ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ เข้าพบอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา อาจารย์ที่ปรึกษา ณ สำนักงานกองวิเทศสัมพันธ์…

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านคัดเลือก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนและออสเตรเลีย

       เมื่อวันที่ 19 และ 22 กรกฎาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (University Brunei Darussalam) และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก (James Cook University) ดังนี้    …

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชต้อนรับนักศึกษาชาวจีน สู่รั้วมหาวิทยาลัย

       วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งอาจารย์หลักสูตรวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติในการต้อนรับนักศึกษาชาวจีนจำนวน 36 คน และอาจารย์จาก…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาชาวจีน เดินทางมาถึงราชภัฏโคราช เพื่อมาศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ปี

     วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาชาวจีน จาก Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 36 คน ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย โดยมีบุคลากรจากกองวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับและนำเดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และในวันที่ 21…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์สอบ TOEIC ฟรี สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

     กองวิเทศสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู      นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์และต้องเข้าอบรมเข้มเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC จำนวน 1 ครั้ง…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าสอบ TOEIC ฟรี

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ลงทะเบียนอบรมเข้มเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC ฟรี ครั้งที่ 2 กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน      กองวิเทศสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู 1. สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5…

Read More

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครล่ามปฏิบัติหน้าที่แปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนและออสเตรเลีย

กองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครล่ามเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (University Brunei Darussalam) และมหาวิทยาลัยเจมส์คุก (James Cook University) เครือรัฐออสเตรเลีย ** รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 **  เงื่อนไขผู้สมัคร    …

Read More

- Uncategorized

โครงการ Global Project Based Learning (gPBL 2019) ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น

      กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Global Project Based Learning (gPBL 2019) ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura Institute of Technology (SIT), Omiya Campus…

Read More

ปิดโหมดสีเทา