- NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10

     กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10 “NRRU Young Ambassadors 2019” จำนวน 30 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ! จัดอบรมวันที่ 11…

Read More

- NRRU Young Ambassador, Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครยุวทูตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ Universiti Brunei Darussalam ประเทศบรูไน

     กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ (LACE)  ณ Universiti Brunei Darussalam ประเทศบรูไน คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทุกคณะ ทุกชั้นปี ที่ยังไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนตามโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (LACE) ในต่างประเทศที่จัดโดยกองวิเทศสัมพันธ์ มาก่อน เคยช่วยกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมาก่อน (โปรดระบุในใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานในวันสัมภาษณ์)…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษายุวทูตเพื่อเป็นล่าม JCU และ Volleyball League 2018

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครน้องๆ ยุวทูต NRRU Young Ambassadors ที่สนใจสมัครเป็นล่ามแปลภาษา **น้องๆ สามารถเลือกได้ทั้ง 2 กิจกรรมค่ะ**        1. อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษางานวอลเลย์บอลรายการ Women Nations League 2018 ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 2 – 7 มิถุนายน 2561      …

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

ยุวทูตราชภัฏโคราชเดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่

     เมื่อวันที่ 22 และ 23 มีนาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่ให้กับนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 44 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษายุวทูตได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์  …

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักศึกษายุวทูต รุ่นที่ 9

       วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 รศ. ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 9 จำนวนทั้งสิ้น 25 คน ณ ห้องศุภลักษณ์…

Read More