- ข่าวกิจกรรม, ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏโคราช ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ Lanzhou University ประเทศจีน

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหารและผู้แทนจาก School of International Cultural Exchange มหาวิทยาลัย Lanzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 คน เดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผู้บริหารจาก YXNU ประเทศจีน เดินทางมาประชุมหารือทางวิชาการกับราชภัฏโคราช

       วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 Mr. Ma Wenlong รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ Ms. Wu Xiaoying รองผู้อำนวยการงานแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับต่างประเทศ จาก Yuxi Normal University…

Read More

- ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนาซาเรน Korea Nazarene University

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนาซาเรน (Korea Nazarene University) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมด้วยอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม…

Read More

- ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุตรมาเลเซีย (UUM)

ในวันที่ 26 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุตรมาเลเซีย (Universiti Utara Malaysia หรือ UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยมีกำหนดการดังนี้ 8.30 – 9.30 น. ต้อนรับและกิจกรรมเยี่ยมชมสำนักศิลปวัฒนธรรม วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย และ…

Read More

- ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จาก Yuxi Normal University

ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จาก Yuxi Normal University และจัดประชุมติดตามโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาภาษาไทย