- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ราชภัฏโคราช เดินทางเพื่อประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ณ YXNU ประเทศจีน

      กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนักศึกษาชาวจีน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ วันที่ 2 – 11 กรกฎาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากราชภัฏศรีสะเกษ

       วันที่ 28 มีนาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 6 ท่าน ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ณ ประเทศฮังการี

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี สำหรับปี ค.ศ. 2017-2018 โดยฝ่ายฮังการีจะเปิดรับสมัครทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนฯ ดังกล่าว ซึ่งฝ่ายฮังการีจะสนับสนุน ดังนี้ 1. ยกเว้นค่าเล่าเรียน 2. ค่าใช้จ่ายประจำเดือนสำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท เดือนละ 40,460 โฟรินทร์ฮังการี และระดับปริญญาเอก (ระยะเวลา 2 ปีแรก)…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม

โครงการศึกษาดูงาน/สัมมนาฯ ด้านงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2561

     กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560 โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

การบรรยายโครงการแลกเปลี่ยนฯ พัฒนางานวิจัย ณ Shibaura ประเทศญี่ปุ่น

     วันที่ 11 ตุลาคม 2560 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ดร. ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายข้อมูลและประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น…

Read More