- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ราชภัฏโคราช เดินทางเพื่อประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ณ YXNU ประเทศจีน

      กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนักศึกษาชาวจีน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ วันที่ 2 – 11 กรกฎาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากราชภัฏศรีสะเกษ

       วันที่ 28 มีนาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 6 ท่าน ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ณ ประเทศฮังการี

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี สำหรับปี ค.ศ. 2017-2018 โดยฝ่ายฮังการีจะเปิดรับสมัครทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนฯ ดังกล่าว ซึ่งฝ่ายฮังการีจะสนับสนุน ดังนี้ 1. ยกเว้นค่าเล่าเรียน 2. ค่าใช้จ่ายประจำเดือนสำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท เดือนละ 40,460 โฟรินทร์ฮังการี และระดับปริญญาเอก (ระยะเวลา 2 ปีแรก)…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม

โครงการศึกษาดูงาน/สัมมนาฯ ด้านงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2561

     กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560 โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

การบรรยายโครงการแลกเปลี่ยนฯ พัฒนางานวิจัย ณ Shibaura ประเทศญี่ปุ่น

     วันที่ 11 ตุลาคม 2560 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ดร. ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายข้อมูลและประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น…

Read More

- NRRU Young Ambassador 2015, ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

รับสมัครนักศึกษายุวทูตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 20 คน

รับสมัครนักศึกษายุวทูตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 20 คน เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรกัมพูชา ในระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2558   ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนยุวทูต ณ กัมพูชา 2558 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการ…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม, อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 2015

รายชื่อบุคคลที่ผ่านการเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมดุสิต ธานี หัวหิน ระหว่าง วันที่ 19 -24 กรกฎาคม 2558 1 นางสาว สุพัตตา ก้อนครบุรี 2 นางสาว สุภาภรณ์…

Read More

- NRRU Young Ambassador 2015, ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6

ดาว์นโหลดใบประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6 NRRU Young Ambassador 2015 1. นางสาวพิมพ์ชนก วรธรรม 2. นางสาวสุพิชชา ดีสวัสดิ์ 3. นางสาวอรพรรณ พรพุทธรัตน์ 4. นางสาวเสาวดี พนมศิลป์…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 4

ขอเชิญบุคลากรสายสอนที่สอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และสาขาวิชาอื่นที่สนใจเข้าร่วม “โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 4” เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสอน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์  ให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษานานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดวิทยาลัยนานาชาติในอนาคตด้วย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมพร้อมดังกล่าว และมีความตั้งใจจะพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรสายสอนที่จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม, อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3

 ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าร่วม “โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3” เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่หน่วยงานที่ตนสังกัด   รายละเอียดโครงการ สายสนับสนุน   ประกาศ มรนม. แนวทาง คุณสมบัติ การสนับสนุนและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณดลยา เพ็ชรดี…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม

STRENGTHENING NRRU STUDENTS’ CAPACITIES FOR INTERNATIONALIZATION

  เชิญชวนนักศึกษามาร่วมโครงการ STRENGTHENING NRRU STUDENTS’ CAPACITIES FOR INTERNATIONALIZATION พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่สากลกับกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ทักษะความเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระดับนานาชาติ 1. NRRU Toastmaster Club for developing English Speaking…

Read More

- NRRU Young Ambassador 2015, ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6 “NRRU Young Ambassador 2015”

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6 “NRRU Young Ambassador 2015” จำนวน 100 คน เข้าค่ายยุวทูต ณ แคมป์ปิ้งแอนด์รีสอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 2- 6 มิถุนายน 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

NACC Youth Ambassadors 2015

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2015 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2558 และจะประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก รอบแรก วันที่ 21 เมษายน 2558 ทั้งนี้…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัย USSH สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รายชื่อนักศึกษาจำนวน 20 คน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,เครือข่ายของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ฮานอย (University of Social Sciences and Humanities, VNU-Hanoi  หรือ USSH) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม