A test

ดร. อานรรต

ใจสำราญ

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นางสาวปิยะฉัตร

เทพหัสดิน ณ อยุธยา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

ดร. วริศรา

ยางกลาง

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ

นางสาวเปรมกมล

สถิตเดชกุญชร

กรรมการกองวิเทศสัมพันธ์

นางสาวกัลยาณี

อินทรพาณิชย์

หัวหน้างานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ

นางสาวสุภาลักษณ์

คากลาง

นักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ

นายพิษณุศักดิ์

โลหณุต

นักวิเทศสัมพันธ์ (ลูกจ้างชั่วคราว)

นางสาวดลยา

เพ็ชรดี

หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรสู่สากล

นางสาววันวิสาข์

ศรีสมบุญ

นักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรสู่สากล

นางสาววรรณศิริ

ทอนเกาะ

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายจักรพงศ์

สุคนธพงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวซู จวน

หยาง

กรรมการกองวิเทศสัมพันธ์