- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏโคราช เสริมความเข้มแข็งด้านภาษาจีน รับอาจารย์อาสาสมัครชาวจีนเพื่อปฎิบัติหน้าที่การสอนให้กับนักศึกษา

       วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับครูอาสาสมัครชาวจีน จากโครงการครูอาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพ
       โดยมี อาจารย์พชรพล ชื่นจิตร และอาจารย์จิราพร ปาสาจะ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ได้เดินทางไปรับอาจารย์อาสาสมัครชาวจีน จำนวน 1 คน คือ Ms. Li Yingxuan เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่เป็นครูอาสาสมัครช่วยสอนวิชาภาษาจีนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยจะปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 – วันที่ 8 กรกฎาคม 2568