- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย

       วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้ภาษาไทยเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yamanashi Prefectural University (YPU) ประเทศญี่ปุ่น และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวเวียดนามจาก University of Foreign Languages and International Studies (HUFLIS) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนิษฐา พุทธเสถียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมพนมวัน ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว
       หลังจากนั้น ได้เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตการรำไทยเบื้องต้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นอาจารย์ผู้สอน ณ ห้องเรียนนาฏศิลป์ไทย (อาคาร 5) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้เรียนรู้ด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยผ่านการปฏิบัติร่วมกันในชั้นเรียน