- Uncategorized

กองวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน BGU จากประเทศอังกฤษ นำเรียนรู้อุทธยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

       วันที่ 25 มิถุนายน 2567 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้เดินทางไปต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ (Bishop Grosseteste University: BGU) จำนวน 17 คน ณ กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นได้นำอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้าเยี่ยมชมโบราณสถาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยจากโบราณสถานในสถานที่จริง ก่อนที่จะเดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
       โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยน BGU จะดำเนินโครงการแลลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา