- ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

รับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการ 2020 Management x Culture x New Southbound ณ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน

ตามที่ College of Management มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ 2020 Management x Culture x New Southbound ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 22 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Policy) ที่ประเทศไต้หวันกำลังผลักดันและมุ่งเน้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับผู้ประกอบการต่างประเทศมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การลงทุน รวมทั้งการศึกษาและวัฒนธรรม โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมภายในและนอกสถานที่ ตามตารางกิจกรรม โดยทุนที่ NPTU จะสนับสนุน คือ ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าอาหารบางมื้อ สำหรับค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าอาหารมื้อเย็น ค่าประกันเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกต้องรับผิดชอบเอง

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการควรมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี เนื่องจากการจัดกิจกรรมใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจากคณะต้นสังกัด นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะ ให้นำส่ง ใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ส่งมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 ภายในวันศุกร์ที่  15 พฤศจิกายน 2562 และ NPTU จะดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน อีกครั้ง โดยจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562

**นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนจากกองวิเทศสัมพันธ์ ทั้งนี้ ให้สอบถามหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ นางสาวดลยา เพ็ชรดี หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1547**