- NRRU Toastmaster Club, ข่าวกิจกรรม

Toastmaster Club ราชภัฏโคราช รับมอบรางวัล Corporate Recognition Award

     NRRU Toastmasters Club รับรางวัลจากองค์กรระดับโลก “Corporate Recognition Award” สถาบันการศึกษามุ่งพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ     

     เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีมอบรางวัล Corporate Recognition Award รางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำให้แก่ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club หรือ NRRU Toastmasters Club ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนจากทุกคณะ สำนักและสถาบัน รวมถึงศิษย์เก่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่เป็นสมาชิกชมรม ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการรับมอบรางวัล จากนั้น Mr. Derek Wong ตำแหน่ง International Director Toastmasters International กล่าวสุนทรพจน์การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เข้าร่วมพิธี และให้เกียรติมอบโล่รางวัลแก่มหาวิทยาลัย

     การจัดพิธีในครั้งนี้ Toastmasters International เป็นองค์กรระดับโลก ได้เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อมอบรางวัล Cooperate Recognition Award ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เนื่องจาก Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club เป็น 1 ใน 2 ชมรม ที่ได้รับการเสนอชื่อจาก District 97P ซึ่งดูแล Club ใน 5 ประเทศ คือ ไทย ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ และกัมพูชา ซึ่งในปีนี้ NRRU Toastmasters Club ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลโดยตรงจาก Toastmasters International Headquarter สหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุน พัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง