- ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชภัฏโคราช จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาครู

     วันที่ 19 มีนาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมจัดอบรม “โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องสถาบันภาษา ชั้น 4 อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27)

     โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ใช้ในห้องเรียน ให้มีความพร้อมต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในปฏิบัติการสอนและการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาและการฝึกอบรมครู และเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ซึ่งการดำเนินโครงการอบรมจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – สิงหาคม 2562