- Scholarships Aboard, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราชเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Yamanashi Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น

     

     วันที่ 14 กันยายน 2559 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนเดินทางให้กับ นางสาวบัณฑิตา จันทะดี ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อนเดินทางไปศึกษา ณ Yamanashi Prefectural University  ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยน

     ทั้งนี้กองวิเทศสัมพันธ์ได้สนับสนุนเงินอุดหนุนนักศึกษาเพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ Yamanashi Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ภายใต้บันทึกความเข้าใจข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและ Yamanashi Prefectural University