- Scholarships Aboard, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราชเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Yamanashi Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น

           วันที่ 14 กันยายน 2559 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนเดินทางให้กับ นางสาวบัณฑิตา จันทะดี ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อนเดินทางไปศึกษา ณ…

Read More