- NRRU Toastmaster Club, ข่าวกิจกรรม

NRRU Toastmaster Club 2015 ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 กองวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรม NRRU Toastmaster Club 2015 ครั้งที่ 3 เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะการพูดอังกฤษในที่ชุมชน ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 3 เวลา 16.00 – 18.30 น.

โดยกิจกรรม“NRRU Toastmaster Club” จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน เพื่อพัฒนาการด้านการพูดภาษาอังกฤษที่ดีของผู้เข้าร่วมกิจกรรม