สรุปเล่มผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561

โครงการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
กิจกรรม การแลกเปลี่ยนอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่การสอนภาษาไทย ณ Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2/2561

โครงการโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร (NRRU Toastmasters Club) ปีที่ 8

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 9 “NRRU Young Ambassadors 2018”

โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ เรื่อง การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562

► โครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 Language And Culture Exchange 2018