ฐานข้อมูลของกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี (Draft)

1. รายละเอียดโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ

2. MoU        

3. จำนวนนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ        

4. รายชื่อนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพของกองวิเทศสัมพันธ์

5. กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในระดับจังหวัดและระดับประเทศ (อาสาสมัครล่ามแปลภาษา)  

6. สรุปจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรสู่สากล     

7. สรุปจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรสู่สากล