จำนวนนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ

1. จำนวนนักศึกษาต่างชาติ

ประจำปี 2565

  1. สรุปรวมประจำปี 2561
  2. สรุปรวมประจำปี 2562
  3. สรุปรวมประจำปี 2563
  4. สรุปรวมประจำปี 2564

2. จำนวนอาจารย์ต่างชาติ

ประจำปี 2565

  1. สรุปรวมประจำปี 2563
  2. สรุปรวมประจำปี 2564