จำนวนนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ

1. จำนวนนักศึกษาต่างชาติ

**********************************

ประจำปี 2564

2. จำนวนอาจารย์ต่างชาติ

*************************************

ประจำปี 2564