จำนวนนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ

1. จำนวนนักศึกษาต่างชาติ

ประจำปี 2564

**********************************

.

2. จำนวนอาจารย์ต่างชาติ

ประจำปี 2564

*************************************