จำนวนนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ

1. จำนวนนักศึกษาต่างชาติ

ประจำปี 2567

***********

  1. สรุปรวมประจำปี 2561
  2. สรุปรวมประจำปี 2562
  3. สรุปรวมประจำปี 2563
  4. สรุปรวมประจำปี 2564
  5. สรุปรวมประจำปี 2565
  6. สรุปรวมประจำปี 2566

**********************************************************

2. จำนวนอาจารย์ต่างชาติ

ประจำปี 2567

***********

  1. สรุปรวมประจำปี 2563
  2. สรุปรวมประจำปี 2564
  3. สรุปจำนวนประจำปี 2565
  4. สรุปจำนวนประจำปี 2566