จำนวนนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ

1. จำนวนนักศึกษาต่างชาติ

ประจำปี 2567

  1. สรุปรวมประจำปี 2561
  2. สรุปรวมประจำปี 2562
  3. สรุปรวมประจำปี 2563
  4. สรุปรวมประจำปี 2564
  5. สรุปรวมประจำปี 2565
  6. สรุปรวมประจำปี 2566

2. จำนวนอาจารย์ต่างชาติ

ประจำปี 2567

  1. สรุปรวมประจำปี 2563
  2. สรุปรวมประจำปี 2564
  3. สรุปจำนวนประจำปี 2565
  4. สรุปจำนวนประจำปี 2566