คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

♦♦  งานบริหารงานทั่วไป 

       1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านงานธุรการและการประสานงาน

♦♦  งานพัฒนาเครือข่ายต่างประเทศ 

       1. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจลงตรา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

       2. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจลงตราและการขอมีใบอนุญาตทำงานสำหรับอาจารย์ต่างชาติ

       3. International Student Handbook

       4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการรับอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัย Yamanashi Prefectural

       5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ

♦♦  งานพิธีการและสารนิเทศ 

       1. ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์และจัดทำสารนิเทศของกองวิเทศสัมพันธ์

♦♦  งานพัฒนานักศึกษาและบุคลากรสู่สากล 

       1. คู่มือการปฏิบัติงานผู้ประสานงานการเดินทางไปต่างประเทศ

       2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาไทย ณ Yuxi Normal University

       3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม

       4. คู่มือการปฏิบัติงาน NRRU Toastmasters Club