- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2557 กองวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการ ศึกษา 2556 ณ ประเทศเกาหลีใต้

- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University ประเทศออสเตรเลีย ในการเดินทางมาศึกษา และฝึกประสบการณ์เพิ่มเติมด้านโบราณคดี และด้านการบริการชุมชนและสวัสดิการสังคมของประเทศไทยในจังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2557…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรม

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2557 เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน” ณ ห้องประชุม วิทยาการจัดการ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2557  

- Scholarships Aboard

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ประกาศรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2557

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ชุดที่ 57 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2557 (กรณีพิเศษ) วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีมติให้ประกาศรับสมัครนักเรียน ที่เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เพื่อขอรับทุนและสอบคัดเลือกทุนเรียนดี ประจำปี 2557 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์…

Read More

ปิดโหมดสีเทา