- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ UMAP-COIL (Collaborative Online International Learning) Honors Program 2019

     สำนักงานเลขาธิการ UMAP (UMAP International Secretariat) ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ UMAP-COIL (Collaborative Online International Learning) Honors Program ประจำปี 2019 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมในเขตภูมิภาค และประเทศต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

  1. นักศึกษาอายุระหว่าง 18-35 ปี และศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่ลงนามใน Pledge of Agreement กับ UMAP IS (สามารถตรวจสอบได้ที่นี่)
  2. เกรดเฉลี่ย GPA 3.00
  3. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (สามารถเข้าใจการเรียนการสอนและการอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ)
  4. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC 790-860, TOEFL iBT87-98, TOEFL ITP 67-601 and above)
  5. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโครงการและอื่นๆ ได้ (ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากทางโครงการ สามารถสมัครชิงทุนการศึกษาจาก JASSO ได้ (อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่นี่)
  6. มี short-term visas ประเทศ Korea และ Russia (กรณีที่ผู้สมัครผ่านการคัดเลือกแล้ว)

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 นำเอกสารประกอบการสมัคร (PDF Format) ซึ่งประกอบไปด้วย

(1) Application Form (Download)

(2) ใบ Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้แนบ letter of recommendation จากคณะต้นสังกัด

(3) Statement of Purpose (ฉบับภาษาอังกฤษ)

(4) Letter of Recommendation จากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด

(5) ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนที่ 2 กรอกใบสมัคร (Application Form) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: (อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่นี่)

     ผู้สมัครจะต้องเสนอชื่อผ่านทางคณะและส่งเอกสารการสมัครให้กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2562 จึงจะสามารถทำการสมัครทางออนไลน์ในลำดับต่อไป โดยให้ติดต่อขอรับ Password เพื่อเข้าระบบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นญี่ปุ่น)

สอบถามข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวดลยา เพ็ชรดี นักวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการร์วิชาชีพ ชั้น 2 (044-009-009 ต่อ 1547)