- ข่าวกิจกรรม

ตัวแทนสถานทูต USA บรรยายพิเศษให้นักศึกษาราชภัฏโคราช

     วันที่ 12 มีนาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์นำโดยอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ Mrs. Anna Rogers, Coordinator GGF Education Outreach Public Affairs Office United States Embassy และคุณฐายิกา ดวงดาว ผู้ช่วยฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้เดินทางมาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในหัวข้อ “ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย” ณ ห้องบรรยาย 36.04.09 ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งการบรรยายดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก